Česko-makedonské podnikatelské fórum – Brno 8.10.

Dovolujeme si Vás pozvat na Česko-makedonské podnikatelské fórum, které se uskuteční dne 8. 10. 2019 od 9:00 (8:30 registrace účastníků) v rámci doprovodného programu letošního ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v sálu S1 pavilonu E v areálu brněnského výstaviště (plánek areálu v příloze). Akce je za českou stranu spoluorganizována Hospodářskou komorou ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Velvyslanectvím České republiky ve Skopji a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Pokračovat ve čtení →

Příprava na Veletrh povolání pokračuje propagací na základních školách

45 středních škol a více než 60 zaměstnavatelů bude prezentovat povolání, která mohou žáci jít studovat a poté v nich najít i uplatnění. Tak vysoký počet vystavujících subjektů považujeme za obrovský úspěch.
V našem okrese máme 49 základních škol, naše děti, naši budoucnost. Školákům v posledních ročnících nyní dáváme možnost přijet se podívat na to, co je baví, co je v životě naplní. V tomto týdnu začínají schůzky Úřadu práce se základními školami, na nichž budou předávat informace o Veletrhu. Součástí schůzek je i předání letáčků a dopisů pro rodiče a žáky 9. tříd.
Zároveň je na školách prezentován i pracovní sešit, který obsahuje veškeré náležitosti pro přípravu návštěvy Veletrhu. Je skvělou pomůckou při přípravě výběru povolání obecně. Školy s ním mohou pracovat online nebo si jej objednat tištěný.
26.8. jsme spustili webové stránky www.veletrhpovolani.cz a pokračujeme s propagací. V průběhu měsíce září se tedy budete setkávat s plakáty, inzeráty a jinými poutači na tuto akci.

Přípravy na Veletrh povolání Opava jsou v plném proudu

Díky Veletrhu povolání Opava mají žáci základních škol jedinečnou příležitost seznámit se na jednom místě s několika desítkami profesí, dozvědět se, kde se studují a kde se pro ně v okrese Opava najde po škole uplatnění.
Veletrh povolání navazuje na tradiční akci pořádanou již několik let SŠT Opava pod názvem INFORMA. Přichází nicméně v novém kabátě, neboť ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Opava se portfolio vystavovatelů rozšířilo o zaměstnavatele, kteří do stánků vnesou praktické interaktivní ukázky daných povolání a otevřou své dveře následným exkurzím. Na organizaci se podílejí Úřad práce ČR (Kontaktní pracoviště Opava), Okresní hospodářská komora Opava a statutární město Opava s podporou MAS Opavsko a Moravskoslezského kraje. Přípravy jsou nyní v plném proudu, chystají se webové stránky, aplikace do mobilu, kreslí se barevný plánek s popisky škol a firem, technici sčítají odběry, shánějí se židle, stoly …  Akce vypukne 24. 10. slavnostním otevřením za přítomnosti médií. A dveře haly se uzavřou v pátek 25.10. v 15:00. Držte nám palce!

HK ČR k podpoře MFF Karlovy Vary Českou zbrojovkou

Reakce Hospodářské komory na otevřený dopis skupiny českých filmařů, kterým se nezamlouvá, že Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary podporuje také Česká zbrojovka

Praha, 3. července 2019 – Názoru skupiny filmařů a herců, kteří sepsali otevřený dopis proti podpoře České zbrojovky udělované Mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech, věnuje Hospodářská komora České republiky náležitou pozornost. Hospodářská komora po výpadku největšího sponzora festivalu pomohla, aby nejprestižnější filmový svátek u nás podpořili také další nositelé tradičních tuzemských značek, například Česká zbrojovka.

Tato firma si zakládá na české tradici a vysoké kvalitě výrobků, hrdě reprezentuje českou práci a naši zemi v zahraničí a zároveň řádně odvádí daně v České republice. Společnost striktně dodržuje národní i mezinárodní zákony i svůj vlastní Etický kodex, který nastavuje velmi přísná pravidla obchodního styku. Její výroba a vývoz jsou v souladu se všemi v České republice udělovanými licencemi a politikou ČR i Evropské unie v oblasti obranného průmyslu. Česká zbrojovka festivalu pomáhá již třetím rokem.

Proto nás mrzí, že podpora této prestižní kulturní akce, úzce spjaté s historií naší země, je skupinou filmařů a herců znevažována. Jsme přesvědčeni, že tyto české podniky jsou naopak inspirací i pro další firmy v naší zemi k tomu, aby část svých prostředků vkládaly právě do rozvoje nejen filmového umění, ale i kultury a sportu v České republice obecně. Tyto firmy, stejně jako Mezinárodní filmový festival, každý ve své oblasti, propagují dobré jméno České republiky v zahraničí.

Prezentace MSIC

OHK Opava zve na ranní setkání v úterý 25.6. od 7.30 do 9.30 v LoveCoWork, Na Rybníčku 56, Opava. Představí se MSIC , centrum zřízené krajem pro podporu inovací, podnikání a vzdělávání, které Vás seznámí s dotačními programy otevíranými na podzim. Agentura Czech Job Place bude informovat, jak to chodí s ukrajinskými zaměstnanci, co obnáší administrativa, s jakými lhůtami se musí počítat, jak (ne)lze co urychlit   – více na : Dělnické profese a Řidiči kamionu

Zájemci se prosím registrujte na reditelka.ohk@opava.cz

Od 1. 7. 2019 se mění sazby pojistného

Snížené pojistné se tak projeví v úhradě pojistného poprvé za měsíc červenec 2019.

Zákonem č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem (zpravidla první 3 dny trvání dočasné pracovní neschopnosti). Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % – změna § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPSZ“).

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí (změny vyznačeny tučně):

  • a) u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
  • 1. u OSVČ
    29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2 ZPSZ, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,
    2. 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3 ZPSZ, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění,
  • c) u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,
  • d) u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu.

V souvislosti se nížením sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč.

Podnikatelé doprovodí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka do Černé Hory a Bosny a Hercegoviny

Do zítřka se podnikatelé mohou u Hospodářské komory České republiky přihlásit k účasti v podnikatelské delegaci, která ve dnech 10. a 11. června doprovodí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka na jeho pracovní cestu do Černé Hory a Bosny a Hercegoviny. O cestě bude dnes jednat vláda. Podnikatelskou delegaci povede viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. Jedná se o historicky první podnikatelskou delegaci doprovázející ministra Petříčka.

Po příletu v Podgorici se podnikatelé účastní Česko-černohorského podnikatelského fóra, následně budou vyjednávat s černohorskými podniky nové obchodní kontrakty. Ještě tentýž den odletí do Sarajeva. V hlavním městě Bosny a Hercegoviny proběhne také podnikatelské fórum a po návštěvě veletrhu ENERGA zaměřeného na energetiku a těžbu setkání se zástupci elektrárenské společnosti Elektroprivreda.

Podnikatelská mise je primárně zaměřena na firmy zaměřené na energetiku, infrastrukturu, technologie pro životní prostředí, vodohospodářství a případně na další průmyslové obory či služby. Do podnikatelské delegace Hospodářské komory se může přihlásit kterákoli česká firma bez ohledu na její velikost a region, v němž působí. Více u :
Miiroslav Diro
M: +420 724 613 088
diro@komora.cz

Vymírají v Česku podnikatelé? Změny mohou mít i jiné příčiny

Podíl na celkovém počtu nových živností

Mladí lidé (18 až 30 let)
2011 – 22 procent
2018 – 50 procent

Lidé ve věku 31 až 50 let
2011 – 50 procent
2018 – 24 procent

Podle analýzy se zájem o podnikání u starších lidí snižuje. Příčinou však může být větší zájem o zakládání společností s ručením omezeným nebo menší atraktivita takzvaného švarcsystému pro zaměstnance ve vyšším věku.

Zájem o podnikání v Česku roste. Díky prosperitě ekonomiky loni začalo podnikat téměř 59 tisíc lidí. „Vzhledem k tomu, že necelých 46 tisíc osob své podnikání naopak ukončilo, je čistým výsledkem nárůst počtu fyzických osob podnikatelů čítající 13 tisíc hlav. To je nejvyšší nárůst od roku 2012,“ porovnává Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.
Pokračovat ve čtení →

Již známe oceněné ze 4. ročníku soutěže Merkurova křídla 2019

Okresní hospodářská komora Opava vyhlásila výsledky 4. ročníku soutěže  o cenu „Merkurova křídla“  v podvečer 29.5.2019 ve velkém sále Městského kulturního domu Petra Bezruče za přítomnosti primátora města Opavy, pana senátora Herberta Pavery a dalších vzácných hostů
Kapitula, které předsedal majitel firmy Hon a člen představenstva OHK Opava, pan Václav Hon, nominovala do užšího výběru tyto kandidáty:
Živnostník regionu 2019 – Arnošt Obrusník (Pekárna Obrusník) a Vitaminátor Davida Sošky
Podnikatel / firma regionu 2019 – firmy Brano Group, ISOTRA a Schindler
Osobnost regionu 2019 – Jana Urbiše a Martina Beka (Bekuse)
Křídla přátelství 2019 (polská strana) – vítěze vybrala Ratibořská hospodářská komora, stal se jím Browar Zamkowy

Ceny si odnesli pánové Arnošt Obrusník, Jan Urbiš a za firmu Schindler (mojekolo.cz) Jan Schindler

Ceremoniálem nás provedl herec Slezského divadla Jakub Stránský, Pěvecké sdružení slezských učitelek pod taktovkou Jiřího Slovíka zpestřilo vyhlašování kvalitním hudebním zážitkem a raut připravila paní Tomášková spolu se studenty 1. ročníku Střední odborné školy hotelnictví a služeb ke spokojenosti všech přítomných.

Děkujeme firmě Model Obaly za designové kazety na ceny, květinářství Slunečnice za výzdobu sálu a Marcovi Ceccaronimu za pořízení reportáže z akce.

Shromáždění delegátů OHK Opava – předsedou představenstva zůstává Lukáš Pavelek

29.5. 2019 jsme se sešli ve velkém sále Městského domu kultury Petra Bezruče. Po úžasném vystoupení dětského pěveckého souboru DOMINO pod vedením paní Ivany Kleinové prezentoval pan předseda Lukáš Pavelek Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2018, poté následovala zpráva dozorčí rady v podání pana Vondála. Na funkci předsedy představenstva ani do představenstva a dozorčí rady nebyl navržen žádný nový kandidát. V tajné volbě byl jednomyslně zvolen opět Lukáš Pavelek, místopředsedy zůstávají Tomáš Kerlín a Walo Hinterberger a z představenstva odchází pouze pan Jamnický, který si na závěr shromáždění vzal slovo a navrhl nejen představenstvu ale i ostatním hostům používání zajímavých marketingových nástrojů pro nábor nových členů a lepší cílení služeb, které může OHK nabídnout. Po krátké pauze následovalo slavnostní vyhlášení Merkurových křídel.

Předseda představenstva Lukáš Pavelek