Co se také řešilo na Business snídani 29.1.

Business snídani v úterý 29.1. tentokrát vévodily novinky z legislativy v podání advokátní kanceláře Salač Legal, krátké prezentace s nabídkou finanční expertky Aleny Fischerové, European Financial Advisor, aplikace WorkLinks pro dočasné přidělení zaměstnanců mezi firmami, Forteam pana Kříže nabízející ukrajinské pracovníky, centra Holos, nového člena OHK. Prezentoval se projekt Ponky do školek, pan Stavař pozval přítomné na slavnostní otevření nové lakovny dne 13.2., která je nejmodernější halou v oboru stínící techniky v Evropě. Hlavní architekt města Opavy vyzval k nastínění témat pro blížící se odpolední fórum, JOLKreality předeslalo svůj developerský projekt a ředitelka krajské hospodářské komory informovala o exportní misi do Německa a navázání spolupráce se Srbskem. Dostatečný prostor byl ponechán i pro diskusi v malých skupinkách a výměnu kontaktů. Kdo nestihl něco vyřídit, zapsat se na právní semináře, seznámit se s některým z účastníků, pište na reditelka.ohk@opava.cz, zprostředkuji Vám kontakt. 

Děkujeme opět Střední hotelové škole za perfektní přípravu snídaně a servis kolem.

Business snídaně na téma Co nově platí v roce 2019 + svěřenské fondy a Worklinks

Milí členové, milí hosté našich členů, dovolte nám pozvat Vás na další Business snídani do restaurace SHŠ Vesna dne 29.1. v 7.30, tentokrát na téma Co je nového v legislativě pro podnikatele a zaměstnavatele, úvod do svěřenských fondů a aplikace pro dočasné přidělení zaměstnanců Worklinks pro využití regionálního mapování kapacit lidských zdrojů a jejich efektivní využití. Pro členy OHK zdarma, pro jimi pozvané hosty za 150 Kč na osobu. Registrace do 22.1. 2019 na ohk@opava.cz

Nový ceník za naše služby a změny v legislativě platné od 1.1.2019

Od nového roku platí nový ceník za služby komory, certifikáty a karnety:
http://www.ohkopava.cz/certifikaty-o-puvodu-zbozi-a-overovani/
V následujícím textu předkládáme přehled nejdůležitějších legislativních změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019. Upozorněme, že dále uvádíme jen novinky, které byly definitivně schváleny, a tedy platí, řada novinek pro rok 2019 je totiž stále v procesu projednávání (jejich schválení se očekává v průběhu roku 2019).
Pro rok 2019 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Přinášíme proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce.
1)     Daň z příjmu fyzických osob
S účinností od 1. ledna 2019 dochází ke zvýšení částky minimální mzdy na 13 350 Kč, která přímo ovlivňuje zvýšení některých parametrů v oblasti zdaňování fyzických osob.
Zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze
V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje limit pro osvobození úhrnu pravidelně vypláceného důchodu nebo penze (např. starobní důchody) od daně z příjmů fyzických osob o 41 400 Kč ročně oproti roku 2018, tedy ze současných 439 200 Kč na 480 600 Kč.
Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení
V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje také částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění. Oproti roku 2018 se navyšuje na 13 350 Kč.
Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus
Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus se zvyšuje na částku 80 100 Kč
Změna hranice pro solidární zvýšení daně
V souvislosti se stanovením výše všeobecného vyměřovacího základu a souvisejícího přepočítacího koeficientu se mění hranice pro solidární zvýšení daně na částku 1 569 552 Kč.
2)     Změna v definici základního investičního fondu
S účinností od 1. ledna 2019 dochází k doplnění formální podmínky registrace akcií na Burze cenných papírů, kterou musí investiční fond přijatý na regulovaný trh splňovat, aby byl považován za základní investiční fond. Nově bude moci daňového zvýhodnění v podobě nižší sazby daně ve výši 5 % využívat pouze ten investiční fond, jehož investorem je právnická osoba, která na investičním fondu sama nebo spolu se spojenými osobami vlastní podíl nižší než 10 %, a který neprovádí aktivity srovnatelné s živnostenským podnikáním.
3)     Zákon o distribuci pojištění a zajištění
V oblasti finančních trhů připravilo Ministerstvo financí nový zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, účinný od 1. prosince 2018. Cílem nové právní úpravy je zvýšit kvalitu tuzemských pojišťovacích služeb, zajistit účinnější ochranu spotřebitele a sblížit pojetí regulace tohoto odvětví s ostatními sektory finančního trhu v ČR.
Zákon zlepšuje postavení spotřebitele tím, že:
  • Zavádí pro sjednávání pojištění stejná pravidla bez ohledu na to, zda pojištění sjednávají pojišťovací zprostředkovatelé nebo přepážkoví zaměstnanci pojišťoven.
  • Klade důraz na to, aby zákazníci před sjednáním pojištění dostali srozumitelné a transparentní informace. Zavádí se například formulář, který by měl klientům před podpisem smlouvy umožnit snazší srovnání nákladovosti zejména investičního životního pojištění. Ve formě jednoduché tabulky klient obdrží informaci o tom, kolik zaplatí za sjednanou pojistnou dobu na pojistném, co z toho bude použito na úhradu nákladů pojišťovny a co na investice a jaká částka mu bude při dožití se sjednaného věku vyplacena zpět za předpokladu nulového zhodnocení.
  • Posiluje odpovědnost pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů za kvalitu jejich distribuční sítě.
  • Zvyšuje standard odborné způsobilosti prodejců pojištění. Kromě teoretických znalostí budou muset pojišťovací zprostředkovatelé a přepážkoví zaměstnanci pojišťoven nově prokazovat také praktické dovednosti nezbytné pro profesionální jednání s klienty.
  • Rozšiřuje dohledové a sankční pravomoci České národní banky tak, aby bylo možné plnění zákonných povinnosti oproti současnosti účinněji vymáhat.
4)     Prodej dluhopisů pro občany
Od 3. prosince 2018 spustilo Ministerstvo financí prodej státních dluhopisů pro občany. Současná emise nese ku příležitosti vzniku samostatného Československa název Dluhopis Republiky a je možné jej objednat on-line prostřednictvím webové aplikace.Od ledna 2019 se zvyšují náhrady za pracovní úraz a ne…
18.12.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
O 3,4 procenta budou od 1. 1. 2019 navýšeny náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých. Vláda potřebná nařízení schválila na svém prosincovém jednání.
Ke zvýšení uvedených náhrad dochází v zásadě pravidelně, a to v závislosti na procentním zvýšení důchodů. Náhrady představují rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozených zaměstnanců před vznikem škody a výdělkem po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, který zahrnuje i případný invalidní důchod poskytovaný z téhož důvodu.
Co se týká náhrad nákladů na výživu určených pozůstalým po zaměstnanci, který následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, u těch se vychází z průměrného výdělku zemřelého zaměstnance a z jejich pozůstalostního důchodu. V případě zvýšení důchodu podle předpisů o důchodovém pojištění, dochází ke snížení poskytované náhrady.
Podle informací získaných od pojišťoven, u kterých si zaměstnavatelé mohou sjednat zákonné pojištění odpovědnosti za škody při pracovních úrazech nebo nemoci z povolání, pobírá náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti cca 12 750 poškozených. Náhrady nákladů na výživu pozůstalých jsou vypláceny cca 470 pozůstalým.
Dopad plánovaného navýšení náhrad o 3,4 procenta je pro státní rozpočet odhadován na 681 000 Kč. Z uvedeného zákonného pojištění bude poškozeným vyplaceno o 139,5 mil. Kč více, což se však výdajů zaměstnavatelů nijak negativně nedotkne.

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2019
17.12.2018, Zdroj: Česká daňová správa
Finanční správa vydala tiskopisy „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2019″.
Finanční správa zveřejnila tiskopisy:

  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění (tiskopis 5460 vzor č. 27)
  • POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů (tiskopis 5460/A vzor č. 6)
Sdělení k tiskopisům za rok 2018 pro plátce daně ze závislé činnosti
17.12.2018, Zdroj: Česká daňová správa
Generální finanční ředitelství zveřejnilo aktuální tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti, u kterých dochází ke změně. Ostatní tiskopisy za rok 2018 zůstávají beze změny.
Jde o tyto tiskopisy:
Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
25 5459/1 MFin 5459/1 – vzor č. 23
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25 5460/1 MFin 5460/1 – vzor č. 23
Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
25 5466/1 MFin 5466/1 – vzor č. 17
Příloha č. 1 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
25 5490/1 MFin 5490/1 – vzor č. 18Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2019
20.12.2018, Zdroj: VZP
Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění od roku 2019 se týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu.
Jako každý rok se mění výše minimální zálohy OSVČ, protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství, a ta se každoročně zvyšuje. Od 1. 1. 2019 se proto minimální záloha OSVČ zvyšuje na2 208 Kč místo dosavadních 2 024 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 024 Kč, případně platí více, ale míň než 2 208 Kč.
Částku v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného. Termín splatnosti se u pojistného na zdravotní pojištění nemění, pro OSVČ je nadále od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna 2019 do 8. února 2019.
Vzhledem k tomu, že se od 1. 1. 2019 zvyšuje také stanovená minimální mzda z 12 200 Kč na 13 350 Kč,zvyšuje se i pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZPa minimální pojistné zaměstnanců. Místo dosavadních 1 647 Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 1 803 Kč. Pro OBZP je splatnost stejně jako u OSVČ, tedy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Zaměstnavatelé odvádějí za své zaměstnance pojistné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
Od 1. 1. 2019 se navíc zvyšuje z 2 500 Kč na 3 000 Kč částka započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti – při jejím překročení se osoba činná na základě DPČ považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu musí jako svého zaměstnance přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za ni pojistné. Naopak ten, kdo pracuje na DPČ za více než 2 500 Kč, ale méně než 3 000 Kč, přestává být od 1. 1. 2019 pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem. Připomínáme, že pokud pojištěnec nemá po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se osobou bez zdanitelných příjmů, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši.
Po roce se opět mění se i výše pojistného, které za „své“ pojištěnce platí stát: od 1. 1. 2019 je tato částka1 018 Kč (místo dosavadních 969 Kč). Stát je plátcem pojistného za více než polovinu všech pojištěnců; u VZP to bylo v loňském roce průměrně 57 %. Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí další. Při souběhu kategorie „státní pojištěnec“ se zaměstnáním nebo podnikáním nemá dotyčná osoba povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Upozornění pro právnické osoby – blíží se termín zápisu do evidence skutečného majitele

Připomínáme, že právnické osoby zapsané do obchodního
rejstříku (tj. zejména obchodní společnosti – s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) mají povinnost provést zápis do evidence skutečného majitele do 31. 12. 2018.
Ostatní právnické osoby (tj. např. spolky) a svěřenské fondy mají povinnost provést zápis do 31. 12. 2020. Do konce roku jsou právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku osvobozeny od soudního poplatku, pokud podají návrh na zápis údajů do evidence skutečného majitele. Od 1. 1. 2019 poplatek
činní 1.000,- Kč. Ostatní právnické osoby (např. spolky) jsou od poplatku osvobozeny i po 1. 1. 2019.

Formulář pro zápis údajů do evidence skutečných majitelů je dostupný zde:
https://issm.justice.cz/. Po vyplnění formuláře jej lze podat na rejstříkový soud vytištěný fyzicky nebo prostřednictvím datové
schránky. Provést zápis skutečného majitele je oprávněn i notář.

Předvánoční snídaně s primátorem – setkání podnikatelů, zástupců škol a akčních skupin

Na snídani s primátorem města Opavy a náměstky, Bc. Brňákovou a ing. Jedličkou se 13.12. v restauraci Vesna sešlo 43 účastníků, členů OHK Opava a jejich hostů z řad podnikatelů, zástupců škol, Slezské univerzity, akčních skupin, ČSOB  a okresních komor Bruntál a Karviná.  V úvodu předseda OHK ocenil vítěze pilotní fáze soutěže OHK propojuje školy a podniky a poděkoval žákům podnikatelské školy a Slezského gymnázia za pomoc při organizace Dne otevřených dveří.  Primátor města Opavy pak po krátké prezentaci aktivit OHK promluvil o hlavních osách podpory podnikání a spolupráci města s komorou. Po představení plánů dalších dvou zástupců města se představili krátce všichni hosté a ve zbylém čase již probíhaly diskuse v menších skupinkách na konkrétní témata, předávaly se kontakty a u stromečku se loučilo s přáním příjemných svátků vánočních.

Hospodářská komora vyzývá poslance, aby podpořili zvýšení limitů výdajových paušálů pro živnostníky  

I díky aktivnímu přístupu Hospodářské komory mají drobní podnikatelé a zejména živnostníci znovu šanci, že limit pro uplatnění procentuálních výdajových paušálů, snížený v závěru minulého volebního období z 2 na 1 milion korun ročního příjmu, bude vrácen do původní výše.

Vítáme změnu názoru ministryně financí Aleny Schillerové, která si uvědomila, že živnostníkům stát uškodil, když vloni bezdůvodně snížil limity pro výdajové paušály, aniž by takový krok byl podroben řádné veřejné diskusi a projednán s podnikatelskými organizacemi. Podporujeme proto pozměňovací návrh ve sněmovně projednávaného daňového balíčku, který předkládá Zbyněk Stanjura z ODS a který limity pro výdajové paušály opět zdvojnásobí. Oceňujeme dosažený konsensus, když tento rozumný návrh podpořilo 20 z 21 přítomných členů sněmovního rozpočtového výboru.

Hospodářská komora od začátku upozorňovala, že uplatňování paušálních výdajů procentem z příjmů stát zavedl právě proto, aby drobným podnikatelům ulevil od administrativy a byl to nejjednodušší způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Výdajové paušály se v průběhu času staly mezi drobnými podnikateli velmi rozšířeným nástrojem, snižujícím daňovou zátěž. Loni schválená novela se tak stala jedním z řady kroků, které v minulém volebním období směřovaly k omezování a větší regulaci drobného podnikání v ČR. Uplatňování výdajových paušálů podnikateli je přitom výhodné i pro stát, výrazně zjednodušuje byrokracii.

Již v loňském roce Hospodářská komora vyzvala své členy, aby se neváhali ve svých regionech obracet na příslušné senátory a jednali s nimi o podpoře pozměňovacího návrhu senátora Lumíra Aschenbrennera v horní parlamentní komoře s cílem zachovat limity na hodnotě 2 milionů korun. Letos v květnu Hospodářská komora pomohla i díky obdobnému apelu na zákonodárce dostat do druhého čtení v Poslanecké sněmovně iniciativu občanských demokratů zvýšit živnostníkům limit pro uplatnění procentuálních výdajových paušálů. Tehdejší návrhy však ještě nenašly všeobecnou podporu.

PES – Právní elektronický systém – předepisuje Hospodářská komora podnikatelům místo prášků na klidné spaní

Už se to blíží. 1.1. 2019 se spustí PES – Právní elektronický systém. Podnikat v naší nepřehledné, věčně pozměňovanými předpisy a regulací nasáklé, právní džungli je záležitost tužení nervů, stres managementu a frustrace. Hospodářská komora připravila k prodeji dva základní balíčky pro živnostníky a zaměstnavatele, které Vám přehledně ohlásí každou povinnost, termín podání různých přiznání, formulářů, hlášení. Kolikrát se účetní či úředníci přou o to, jak správně chápat nějaké nařízení??
Zde je řešení: https://www.egov-nn.com/pravni-elektronicky-system-pes-v-zakladnim-rezimu-uz-od-1-ledna-2019/
Sledujte náš web ohkopava.cz, kde budeme o dostupnosti včas informovat a pro členy bude nabídka velmi zajímavá!

Co přinesl Den otevřených dveří OHK

Ve čtvrtek 15.11. zažila knihovna zcela nevšední den, ve foyer a na chodbách v prvním patře ševelily děti, u anglických aktivit se potili žáci osmých a devátých tříd základních škol a s personalisty vystavujících firem vedli rozhovory žáci škol středních. Již před desátou hodinou se u stánku hotelové školy, kde voněla čokoláda, oplatky a klobásky, shromáždili první návštěvníci. Studenti Slezského gymnázia a Střední podnikatelské školy si odebírali postupně malé skupinky a začali je provázet kolem programovacího stroje Hansen Electric, pedálů z KSR a Brana, robotů z odboru informatiky Slezské univerzity, fotbálků z MODELu, Ph testu TEVY,  nástrojů z OSTROJE, funkční makety výtahu Střední technické školy a 3D tiskárny Středního odborného učiliště stavebního.  AkzoNobel, ISOTRA a Armatury Group obsluhovali studenti se zajímavými aktivitami, ve kterých seznamovali s výrobním programem našich členů. Celkem akci navštívilo téměř 420 návštěvníků. Besedy s mladými podnikateli ve 14.00 se účastnili deváťáci ze ZŠ Otická. Setkání členů pak ovládla diskuse na téma vzdělávání, ponků do MŠ a uplatnitelnost absolventů různých škol.

15.11. nás nečeká Den otevřených dveří jen na OHK, ale i na Středním odborném učilišti stavebním

Dny otevřených dveří jsou pro listopad ideální, školáci už se zaběhli v novém školním roce, venku se zachmuří a než přijde doba adventní, mohou se naši školáci inspirovat do budoucna. Stavební učiliště na ulici B. Němcové 22 Vás též zve na Den otevřených dveří SOU stavební . Kdo nestihne zajít k nim, malou ukázku montážních prací předvedou jejich elektrikáři i u nás, ve foyer knihovny Petra Bezruče, mezi 10 a 15.00 dne 15.11. 2018.