Historie

První sdružování obchodníků za účelem ochrany a prosazováníjejich zájmů odkazují na 16. – 17. století. Hospodářská komora nejprve vznikla ve Francii a poté se postupně rozšířila do celé Evropy.

Obchodní a živnostenská komora (OŽK) Opava byla založena 30. 11. 1850 v sídle Staré radnice (dnes Slezanka). Zahrnovala oblast celého tzv. rakouského Slezska, to znamená včetně dnes polské oblasti. Až do roku 1938 byla úředním jazykem němčina.

V roce 1910 komora získala nové sídlo poblíž Východního nádraží, které bylo vybudováno rakouským architektem Leopoldem Bauerem. Zde působila až do svého rozpuštění v roce 1948 a nastěhovala se znovu zpět – již jako nájemník– po svém novém založení v roce 1989.

Činnost a aktivity Obchodní a živnostenské komory byly rozmanité a v dobách rozkvětu měla komora více než 17 000 členů. Komora zprostředkovávala nové exportní možnosti a přispěla svým vlivem, podporou a subvencemi ke zpřístupnění Slezska prostřednictvím modernizovaných cest, železniční dráhy, telefonu  a telegrafu. Komora takédohlížela na obchodní praktiky obchodníků a živnostníků a zakládala školy pro živnostenský dorost.

V roce 1948 byly regionální obchodní a živnostenské komory zrušeny zákonem; Pražskéústředí bylo přejmenováno na Československou obchodní a průmyslovou komoru a ta v dalším období působila pouze na poli zahraničního obchodu.

V roce 1989 vznikly v rámci decentralizace exportních agentur opět nové regionální komory, jako hospodářské komory, a tím pádem také nová hospodářská komora v Opavě (Okresní hospodářská komora, OHK). Její úkoly a organizace se řídí ustanovením Zákona č. 301/1992.

Historie Hospodářské komory Opava je podrobně popsána v brožuře, která byla vydána k 160. výročí komory. Komora v čele s Vladimírem Dlouhým se snaží prosazovat lepší podmínky pro zaměstnávání a podnikání, bojuje za přehlednější právní systém, organizuje zahraniční obchodní mise, připravuje novelu stavebního zákona, aby se žalostná pozice České republiky v mezinárodním srovnání dostala na vyšší příčku a neodrazovala investory, a obecně se snaží přispět k dobrému jménu české ekonomiky.