Požadavky komory na pomoc podnikatelům

 1. Za samozřejmost považujeme zopakovat to, co se osvědčilo na jaře: administrativní úlevy podnikatelům, odklad plateb daní a pojistného, prodloužení termínů, prominutí příslušenství (úroků a sankcí) atd., a zajištění přístupu firem k likviditě. Požadujeme větší cílení operativních dotačních programů a zákonných opatření na konkrétní postižené firmy v rámci vybraných odvětví (nikoliv celou ekonomiku) s požadavkem co nejrychlejšího spuštění s minimem administrativy.  Vedle operativních kompenzačních opatření je s ohledem na jistotu podnikatelů třeba co nejrychleji uzákonit dříve slíbená opatření a schválit vydiskutované parametry programů pro budoucí restart ekonomiky.
 2. Prodloužení programu Antivirus – režim B. Tento režim musí být prodloužen podobně jako režim A, který umožňuje poskytovat firmám státní příspěvek na náhradu mezd zaměstnanců v karanténě a při nuceném omezení provozu, a měl by fungovat až do spuštění nového a funkčního modelu kurzarbeitu.

 • Chce-li se vláda, stejně jako zaměstnavatelé, vyhnout výraznému propouštění, je třeba, aby prodloužila poskytování příspěvku na náhradu mzdy zaměstnancům v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s koronavirem, a to ve firmách a odvětvích prokazatelně postižených omezujícími mimořádnými opatřeními. Co se týká druhu překážek, požadujeme minimálně pokrytí situace, kdy zaměstnavatel musí přerušit provoz z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), a také situace, kdy došlo k omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.I v případě režimu B podporujeme zvýšení příspěvku i použitého stropu podpory ve vybraných odvětvích jako v případě inovovaného režimu A Plus.
 • Obnovení opatření „Antivirus C“. Vzhledem k dalším mimořádným opatřením vlády v souvislosti s epidemií koronaviru a k předpokládanému zpoždění při zavádění kurzarbeitu je třeba znovu aktivovat opatření „Antivirus C“, tedy provést novelizaci zákona o prominutí sociálního pojistného. Taková právní úprava by měla umožnit prominutí odvodů firmám do 50 zaměstnanců i za podzimní měsíce. Podporujeme případné zvýšení hranice v podobě počtu zaměstnanců.
 • Kompenzační bonus. Příspěvek OSVČ a společníkům malých společností by měl být vyplacen alespoň za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících či podstatně omezujících vybrané provozovny a na ně navázané podnikání.
 • Opětovné spuštění upraveného programu COVID Nájemné. Původní program COVID Nájemné ulevoval nájemcům s platbami za 2. čtvrtletí, avšak znamenal značné negativní riziko pro pronajímatele, které je v upravené verzi programu třeba eliminovat. Nový program by měl kompenzovat část nájemného za 3. čtvrtletí.
 • Prodloužení podpory v rámci programu COVID ubytování. Do konce října je otevřená výzva MMR na dotaci pevnou částkou na pokoj za dobu, kdy byla ubytovací zařízení z důvodu mimořádných opatření vlády uzavřena, tj. od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020. Požadujeme novou výzvu, která by se vztahovala k aktuálním mimořádným opatřením.
 • Obnovení moratoria na splácení úvěrů. Podnikatelům – klientům bank – by mělo být znovu dovoleno zvolit si, zda na několik měsíců přeruší splácení úvěru. U právnických osob by se na tuto dobu mělo zastavit splácení jistiny, přičemž úroky se budou muset platit i nadále. Je třeba zvážit i rozšíření moratoria na firemní dluhopisy, tedy prodloužit jejich splatnost na podobnou dobu, jako tomu bude v případě úvěrů.
 • Spuštění programu COVID Sportoviště. Příspěvek na úhradu fixních nákladů pro uzavřená či výrazně omezená sportoviště, a to v závislosti na ploše sportoviště a lokalitě, kde se nachází provozovna.
 • Spuštění COVID EventyPožadujeme vedle „sedačkovného“ pro dopravce (chystaný COVID Bus pro podporu zájezdových autobusových dopravců) obdobnou podporu na konkrétní místo (sedačku) či jednotlivé vstupné na veletrh, konferenci, turnaj atd.
 • Spuštění kompenzačního programu pro oblast cestovního ruchu. Základním kritériem pro výši kompenzace by v celém odvětví cestovního ruchu měla být výše obratu firmy vykázaného za rok 2019. U cestovních kanceláří a agentur by rovněž měl být zohledněn objem peněz zmrazených na zálohách poskytnutých do zahraničí.
 • Pozastavení EET. Stávající možnost podnikatelů s povinnostmi z tzv. 1. a 2. vlny neevidovat do konce roku své tržby by měla být podstatně prodloužena i po 1. lednu 2021. Koordinovaně s tím by měl být dále odsunut i start poslední vlny EET (spojené tzv. 3. a 4. vlny).
 • Liberační daňový balíček. Je třeba navázat na předchozí liberační balíčky, zejména pokud jde o bezúročné tolerování pozdějšího zaplacení DPH a zrušení průběžných záloh na daň z příjmů a na daň silniční, a to pro podnikatele ve vybraných odvětvích ekonomiky postižených uzavřením či omezením svých provozů, a to alespoň do konce roku 2020.
 • Liberační opatření v pracovně lékařských službách. Po dobu nouzového stavu dočasně nahradit vstupní lékařské prohlídky a zdravotní průkazy nových zaměstnanců jejich čestným prohlášením, dočasně pardonovat periodické prohlídky a dočasně prodloužit platnost dříve vydaných lékařských posudků.
 • Obnovit „ošetřovné“ i pro OSVČ. Z důvodu uzavření škol a nucené domácí výuky je třeba vedle zaměstnanců finančně podpořit i živnostníky, na které se klasické ošetřovné nevztahuje. Požadujeme proto obnovit vyplácení denních dotací pro OSVČ za stejných podmínek jako na jaře, přičemž hranice pro podporu v podobě věku dítěte nesmí být nastavena níže, než v případě zaměstnanců (v současnosti 10 let).