Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je (dle § 15 zákona č. 589/1992 Sb.) povinna podat každá OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.
V tomto přehledu se kromě daňového základu uvádějí údaje rozhodné pro provádění důchodového pojištění OSVČ, především vyměřovací základy a výše pojistného na důchodové pojištění. Tento tiskopis lze v zákonných lhůtách podat jako řádný či jako opravný.
ČSSZ nabízí klientům možnost pro vyplnění a následné odeslání tiskopisů využití ePortálu ČSSZ.
Vyplnění tiskopisů není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient rozhodne k vyplnění tiskopisu na PC za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky, budou mu při práci s daným tiskopisem automaticky předvyplněny jeho identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň je klientům umožněno uložit byť i rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC, s možností dalších úprav či pouhého vytištění.
Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce. https://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm
POZOR – Změna sazeb pojistného na sociální zabezpečení od 1. 7. 2019
Od 1. července se mění některé sazby pojistného v návaznosti na zrušení tzv. karenční doby
Aktuální sazby pojistného z vyměřovacího základu činí:
• u zaměstnavatelů 25 %, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
• u zaměstnanců 6,5 %,
• u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 29,2 %, z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
• u OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, 2,3 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, v roce 2016 tedy z částky minimálně 5 000 Kč, a který nemůže být vyšší než určený vyměřovací základ připadající v průměru na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Pokud nelze určit maximální vyměřovací základ dle předchozí věty, nebo zahájila-li v kalendářním roce OSVČ činnost a nevykonávala ji alespoň po dobu čtyř měsíců, činí maximální měsíční vyměřovací základ pro nemocenské pojištění v následujícím kalendářním roce a dále až do podání přehledu za tento následující rok, ½ průměrné mzdy (v roce 2016 částku 13 503 Kč).
• u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %,
• u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 2,3 % z vyměřovacího základu, který může být platbou pojistného určen ve výši dvojnásobku rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, v roce 2017 tedy 5 000 Kč, nebo ve výši odpovídající vyměřovacímu základu dobrovolného důchodového pojištění uhrazeného za daný kalendářní měsíc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.